1. آبرسانی روستای گاه گل (اردوی اول) - نوروز 1393


  2. خانه عالم - اردیبهشت 1393


  3. آبرسانی روستای گاه گل (اردوی دوم) - نوروز 1395


  4. آبرسانی روستای گاه گل (اردوی سوم) - اردیبهشت 1395


  5. ساخت منزل - آذر 1396


  6. آبرسانی روستای عبدالله آباد - فروردین 1397


  7. آبرسانی روستای حبک - تیر 1397


  8. آبرسانی روستای علی آباد - تیر 1397


آبرسانی روستای گاه گل (اردوی اول) - نوروز 1393
بازگشت به صفحه ابتدای سایت