1. آبرسانی روستای گاه گل (اردوی اول) - نوروز 1393


  2. خانه عالم - اردیبهشت 1393


  3. آبرسانی روستای گاه گل (اردوی دوم) - نوروز 1395


  4. آبرسانی روستای گاه گل (اردوی سوم) - اردیبهشت 1395


آبرسانی روستای گاه گل (اردوی سوم) - اردیبهشت 1395
بازگشت به صفحه ابتدای سایت